< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 1150 page 1 of 29
1. ագահ greedy glutton
2. ագահություն glutton ◊ greed՝ greediness
3. ագարիկոն brown mushroom
4. ագռավ crow ◊ raven՝ spades
5. ագրեսիվ aggressive
6. ադամաթուզ banana
7. ադամանդ brilliant ◊ diamond
8. ազատ free
9. ազատ է freely
10. ազատագրել to liberate ◊ to release
11. ազատագրում emancipation ◊ liberation
12. ազատազրկել to free deprive
13. ազատակամ free voluntary
14. ազատամիտ free thinker
15. ազատասեր freedom-loving
16. ազատարար deliverer
17. ազատության մեջ at liberty
18. ազատություն deliverance ◊ freedom ◊ liberation
19. ազատվել to get rid ◊ to resign
20. ազատքեղ parsley
21. ազգ gender ◊ nation ◊ people ◊ sort
22. ազգաբնակչություն population
23. ազգագրություն ethnography
24. ազգական relative
25. ազգականուհի relative
26. ազգակցություն connection
27. ազգային national
28. ազգայնականություն nationalism
29. ազգայնամոլ nationalist
30. ազգայնամոլություն nationalism
31. ազգայնացնել nationalize
32. ազգայնացում nationalization
33. ազգանուն family name ◊ sure name
34. ազգանվանանակից namesake
35. ազգություն nationality
36. ազդ advertising ◊ notification
37. ազդագիր poster
38. ազդակ stimulus
39. ազդանշան signal
40. ազդանշան տալ to signal
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | .. | 29 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb