< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԸԴ ԸՄ ԸՆ ԸՍ 
selected terms: 80 page 1 of 2
1. ըդօրինակում take off
2. ըմբոշխանել to enjoy
3. ըմբռնել to realize
4. ըմպանակ wine-glass
5. ըմպելիք drink
6. ընդ որում and
7. ընդամենը total
8. ընդառաջ towards
9. ընդարձակ broad ◊ extensive ◊ spacious ◊ wind
10. ընդարձակել enlarge
11. ընդգծել to emphasize ◊ to underline
12. ընդգրկել capture ◊ involve
13. ընդգրկում scope
14. ընդդիմադրություն opposition
15. ընդդիմախոս opponent
16. ընդերք bosom
17. ընդլայնել to expand
18. ընդլայնվել extend ◊ spread
19. ընդծովյա underwater
20. ընդհակառակը on the contrary
21. ընդհանարապես in general
22. ընդհանուր common ◊ general
23. ընդհանրացնել to generalize
24. ընդհատակյա illegal ◊ underground
25. ընդհատել interrupt
26. ընդհարում bump ◊ clash ◊ conflict
27. ընդհարվել confront ◊ swear
28. ընդհուպ down to
29. ընդմիշտ for ever ◊ forever
30. ընդմիջում intermission ◊ interval ◊ pause
31. ընդունակ able ◊ capable
32. ընդունակություն ability ◊ capability ◊ flair
33. ընդունել accept ◊ recognize ◊ to be understood
34. ընդունելը admission
35. ընդունման reception
36. ընդունում reception
37. ընդունված standard
38. ընդսմին besides
39. ընդօրինակել adopt ◊ copy ◊ imitate ◊ reproduce ◊ write off
40. ընդօրինակող duplicate
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb