< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԻԲ ԻԴ ԻԶ ԻԺ ԻԼ ԻՀ ԻՄ ԻՆ ԻՇ ԻՋ ԻՍ ԻՏ ԻՐ 
selected terms: 128 page 1 of 4
1. ի միջի այլոց en passant
2. իբր ostensibly
3. իդիալիստական idealistic
4. իզուր at random ◊ in vain ◊ there is no need ◊ vainly
5. իզուր չէ not without reason
6. իժ viper
7. իլյուզիա illusion
8. իլյուստրացիա illustration
9. իհարկե certainly
10. իմ my
11. իմ կարծիքով in my opinion
12. իմանալ to consult ◊ to feel ◊ to know ◊ to learn
13. իմաստ importance ◊ meaning
14. իմաստ ունենալ to mean
15. իմաստուն sage ◊ wise
16. իմաստուն խոսք saying
17. իմացություն item of information
18. իմը mine ◊ nine
19. ինը հարյուր nine hundred
20. ինձ myself
21. իննսուն ninety
22. ինչ that ◊ what
23. ինչ արժե how much?
24. ինչ ձեւով how?
25. ինչ նպատակով what for
26. ինչ որ any ◊ some ◊ something
27. ինչ որ բան something
28. ինչ որ մեկը certain ◊ somebody ◊ someone
29. ինչ որ մի certain
30. ինչ որ տեղից whence
31. ինչ պատճառով wherefore
32. ինչ-որ բան պակաս է to suffice
33. ինչ-որ բանի համար why-or
34. ինչ-որ ձեւով somehow
35. ինչ-որ պատճառով somehow
36. ինչի համար what for ◊ wherefore ◊ why?
37. ինչու wherefore ◊ why?
38. ինչպես as ◊ how?
39. ինչպես կըստացվի at random ◊ random
40. ինչպիսի what
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb