< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՄԱ ՄԵ ՄԶ ՄԸ ՄԹ ՄԻ ՄՂ ՄՅ ՄՆ ՄՇ ՄՈ ՄՐ 
selected terms: 117 page 1 of 3
1. Մեքսիկա Mexico
2. մեգ fog ◊ urine
3. մեդալ medal
4. մեթոդ method
5. մեխ nail
6. մեխակ carnation
7. մեխանիզմ mechanism
8. մեխանիկական mechanical
9. մեխել hammer ◊ to beat ◊ to drive
10. մեխել խփել to beat
11. մեծ big ◊ great ◊ large ◊ major ◊ senior ◊ sensible ◊ significant
12. մեծ պատառ hunk
13. մեծ քանակություն ensemble
14. մեծաթիվ huge
15. մեծածախ wholesale
16. մեծածավալ bulky
17. մեծահասակ adult ◊ grown-up
18. մեծահարգ dear
19. մեծահոգի magnanimous
20. մեծամասնություն majority
21. մեծամիտ supercilious
22. մեծանալ to grow
23. մեծարանք honour
24. մեծարգո dear
25. մեծարել fete
26. մեծացնել exaggerate ◊ increase ◊ magnify
27. մեծացում enlarge ◊ gain ◊ growth ◊ increase
28. մեծերը senior
29. մեծություն magnitude ◊ size
30. մեկ one ◊ unit
31. մեկ անգամ once ◊ time
32. մեկ էլ else
33. մեկ-մեկ one by one
34. մեկական one by one
35. մեկանոց ace
36. մեկնաբան columnist
37. մեկնաբանել to comment
38. մեկնաբանություն comment
39. մեկնակետ precondition
40. մեկնարկեյին staring
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb