< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՆԱ ՆԵ ՆԺ ՆԻ ՆԿ ՆՄ ՆՅ ՆՆ ՆՇ ՆՈ ՆՊ ՆՌ ՆՍ ՆՎ ՆՐ 
selected terms: 337 page 1 of 9
1. նա he ◊ it ◊ she
2. նաեւ also ◊ else ◊ yet
3. նազելի graceful
4. նազելիություն grace
5. նախ at first ◊ before ◊ earlier
6. նախ եւ առաջ first
7. նախա pre
8. նախաբան foreword ◊ preface ◊ prologue
9. նախագահություն presidium
10. նախագիծ design ◊ plan ◊ project ◊ scheme
11. նախագծել to project
12. նախագուշակություն forecast
13. նախադասություն phrase ◊ proposal ◊ sentence ◊ suggestion
14. նախադպրոցական pre-school
15. նախադրյալ precondition ◊ premise
16. նախադրություն pretext
17. նախազգալ to have a presentiment
18. նախազգուշական preventive
19. նախազգուշացնել to warn
20. նախազգուշացում warning
21. նախալեռնային foothills
22. նախահայր ancestor
23. նախահարձակ aggressor
24. նախաձեռնոզ enterprising
25. նախաձեռնություն initiative
26. նախաճաշ breakfast ◊ snack
27. նախաճաշարան snack bar
28. նախանձ envious ◊ envy
29. նախանձել to envy
30. նախանձոտ envious
31. նախանշան symptom
32. նախանշել to intend
33. նախանվագ overture
34. նախանցյալ օրը day before yesterday
35. նախապայման premise
36. նախապաշարում prejudice
37. նախապատերազմայան pre-war
38. նախապատճառ originator
39. նախապատվություն preference
40. նախապատրաստական preparatory
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb