< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՈԳ ՈԶ ՈԼ ՈՂ ՈՃ ՈՄ ՈՉ ՈՌ ՈՍ ՈՎ ՈՏ ՈՐ ՈՒ 
selected terms: 147 page 1 of 4
1. ՈՒկրաինա Ukraine
2. ու and
3. ուզբեկ Uzbek
4. ուզբեկական Uzbek
5. ուզբեկուհի Uzbek
6. ուզել want ◊ wish
7. ութ eight
8. ութ հարյուր eight hundred
9. ութանկյուն octagon
10. ութերորդ eighth
11. ութսուն eighty
12. ութսունական eighties
13. ութսունամյա octogenarian
14. ութսուներորդ eightieth
15. ուժ factor ◊ force ◊ power ◊ strength
16. ուժ տալ to strain
17. ուժասպառ exhausted
18. ուժասպառ անել exhaust
19. ուժասպառ լինել to succumb
20. ուժասպառություն exhaustion
21. ուժասպառվել to succumb
22. ուժգին intense ◊ strong
23. ուժեղ powerful ◊ strong
24. ուժեղանալ to accrue
25. ուժեղացնել to strengthen
26. ուժեղացուցիչ amplifier
27. ուժերից վեր excessive
28. ուժով strongly
29. ուլունք beads
30. ուլունքներ beads
31. ուխտ(դաշինք) oath ◊ pact
32. ուխտ(եկեղ.) pilgrim
33. ուխտագնաց pilgrim
34. ուխտագնացություն pilgrimage
35. ուխտել to swear
36. ուկրաինական Ukrainian
37. ուկրաինացի Ukrainian
38. ուկրաինուհի Ukrainian
39. ուղակի just
40. ուղարկել dispatch ◊ send
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb