< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՊԱ ՊԵ ՊԻ ՊԼ ՊՂ ՊՃ ՊՆ ՊՈ ՊՍ ՊՏ ՊՐ 
selected terms: 321 page 1 of 9
1. պալատ chamber ◊ palace ◊ ward
2. պալարախտ tuberculosis
3. պակաս lack ◊ less ◊ shortage
4. պակասեցնել to reduce
5. պակասող missing
6. պակասություն blank ◊ gap ◊ lack
7. պահ it is time
8. պահ տալ to enclose
9. պահածոյացնել to preserve
10. պահածոյացում preserving
11. պահածոներ canned food
12. պահակ sentry ◊ watchman
13. պահակախումբ guard ◊ patrol
14. պահակակետի sentry
15. պահակային sentry
16. պահակատնակ box
17. պահակատուն through passage
18. պահանջ demand ◊ need ◊ requirement
19. պահանջագիր requirement
20. պահանջարկ demand
21. պահանջել to demand ◊ to require
22. պահանջկոտ requiring ◊ stern ◊ strict
23. պահանջմունք requirement
24. պահապան keeper
25. պահարան buffet ◊ case
26. պահել constrain ◊ contain ◊ deduct ◊ detain ◊ hold ◊ keep ◊ store
27. պահեստ depot ◊ pantry ◊ reserve
28. պահեստային duplicate ◊ spare
29. պահեստիային գույք stock
30. պահում կատարել to deduct
31. պահպանել guard ◊ keep ◊ preserve ◊ protect ◊ to guard ◊ to observe
32. պահպանողական conservative
33. պահպանություն guards ◊ protection
34. պահվելը storage
35. պաղեցնել to cool
36. պաղպաղակ ice cream
37. պայթել blow up ◊ burst
38. պայթեցնել to blast ◊ to blow up ◊ to explode
39. պայթեցում blasting ◊ explosion
40. պայթյուն explosion
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb