< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՔԱ ՔԵ ՔԹ ՔՂ ՔՄ ՔՆ ՔՇ ՔՈ ՔՐ 
selected terms: 80 page 1 of 2
1. քաթան canvas ◊ cloth
2. քահանա priest
3. քաղաք city ◊ town
4. քաղաքագետ politics
5. քաղաքական political
6. քաղաքականություն civilization ◊ politics
7. քաղաքային urban
8. քաղաքապետ mayor
9. քաղաքավարի polite
10. քաղաքավարություն decency
11. քաղաքացի citizen
12. քաղաքացիական civilian
13. քաղաքացուհի citizen
14. քաղաքի բնակիչ townspeople
15. քաղել to mow ◊ to pick ◊ to reap
16. քաղվածք citation
17. քաղց famine ◊ hunger
18. քաղցած on an empty stomach
19. քաղցածանալ to get hungry
20. քաղցել to hanger
21. քաղցկեղ cancer
22. քաղցր sweet
23. քաղցրաբլիթ gingerbread
24. քաղցրավենիք delicacies ◊ sweetness
25. քաղցրեղեն sweetness
26. քաղքենի commoner
27. քամել to squeeze out
28. քամի breeze ◊ wind
29. քամին փչում է draft
30. քայլ affair ◊ step
31. քայլել to go ◊ to walk
32. քայլելը walking
33. քայլելով at a walk ◊ on foot
34. քայլերգ march
35. քայլվածք gait
36. քայլք gait
37. քայքայել to disorganize
38. քայքայվել to rot
39. քան than
40. քանակ amount ◊ quantity
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb