< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ՕԲ ՕԳ ՕԴ ՕԹ ՕԺ ՕԼ ՕԾ ՕՁ ՕՂ ՕՃ ՕՇ ՕՊ ՕՋ ՕՍ ՕՎ ՕՏ ՕՐ ՕՔ 
selected terms: 122 page 1 of 4
1. օբյեկտ object
2. օբյեկտիվ objective
3. օբյեկտիվություն objectivity
4. օգնական assistant ◊ auxiliary
5. օգնել to assist ◊ to help
6. օգնություն help ◊ service
7. օգնություն խնդրել to beg
8. օգոստոս august
9. օգուտ benefit ◊ profit ◊ use
10. օգտագործել to use ◊ utilize
11. օգտագործում usage ◊ use
12. օգտակար helpful ◊ useful
13. օգտակար է it is useful
14. օգտակարություն utility
15. օգտվել to use
16. օդ air
17. օդ բարձրանալը start
18. օդային aerial
19. օդանավ plane
20. օդանավակայան airport
21. օդանավասանդուղք gangway
22. օդանցք window leaf
23. օդաչու flier ◊ pilot
24. օդաչուական flying
25. օդապարիկ balloon
26. օդափոխել to air
27. օդափոխիչ fan
28. օդափոխություն ventilation
29. օդերեւութաբան weather forecaster
30. օդերեւութաբանական meteorological
31. օդերեւութաբանություն meteorology
32. օթեւան inn ◊ place to sleep
33. օթյակ box ◊ hut ◊ lodge ◊ plant
34. օթոց couch
35. օժանդակ auxiliary
36. օժանդակ բայ auxiliary verb
37. օժանդակել to promote
38. օժիտ dowry
39. օժտված gifted
40. օլիմպիադա Olympiad
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb