< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 42 page 1 of 2
1. ազատ free
2. ազատ է freely
3. ազատագրել to liberate ◊ to release
4. ազատագրում emancipation ◊ liberation
5. ազատազրկել to free deprive
6. ազատակամ free voluntary
7. ազատամիտ free thinker
8. ազատասեր freedom-loving
9. ազատարար deliverer
10. ազատության մեջ at liberty
11. ազատություն deliverance ◊ freedom ◊ liberation
12. ազատվել to get rid ◊ to resign
13. ազատքեղ parsley
14. ազգ gender ◊ nation ◊ people ◊ sort
15. ազգաբնակչություն population
16. ազգագրություն ethnography
17. ազգական relative
18. ազգականուհի relative
19. ազգակցություն connection
20. ազգային national
21. ազգայնականություն nationalism
22. ազգայնամոլ nationalist
23. ազգայնամոլություն nationalism
24. ազգայնացնել nationalize
25. ազգայնացում nationalization
26. ազգանուն family name ◊ sure name
27. ազգանվանանակից namesake
28. ազգություն nationality
29. ազդ advertising ◊ notification
30. ազդագիր poster
31. ազդակ stimulus
32. ազդանշան signal
33. ազդանշան տալ to signal
34. ազդանշանում signal system
35. ազդարարել to notify
36. ազդել to affect ◊ to insinuate ◊ to inspire
37. ազդեցիկ influential
38. ազդեցություն impression ◊ leaven
39. ազդու effective ◊ impressive
40. ազդր hip ◊ thigh
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb