< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 27 page 1 of 1
1. ակամա involuntary
2. ակամայից necessarily ◊ unwitting
3. ական mine
4. ականակիր torpedo boat
5. ականանետ mortar
6. ականատես eyewitness
7. ականջ ear
8. ականջակալ earphone
9. ականջի կեղտ sulphur
10. ականջօղ ear ring
11. ակնաբուժություն ophthalmology
12. ակնաբույժ oculist
13. ակնածել pertain
14. ակնապիչ gaze ◊ steadfast
15. ակնարկ essay ◊ hint ◊ review ◊ sketch
16. ակնարկ անել to hint
17. ակնարկել to hint
18. ակներեւ seen ◊ visible
19. ակներեւաբար obviously
20. ակնթարթ instant ◊ moment
21. ակնթարթորեն instantly
22. ակնկալվել to be coming
23. ակնհայտ apparent ◊ obvious ◊ seen ◊ visible
24. ակնոց glasses
25. ակոս groove
26. ակումբ club
27. ակտիվ active
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb