< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 55 page 1 of 2
1. աղ salt
2. աղ գցել to salt
3. աղ դնել to salt
4. աղալ to grind
5. աղախին maid-servant, house-keeper ◊ nursery-maid, child's maid ◊ female slave
6. աղած salty
7. աղածո pickled and salted foods
8. աղաղակ scream ◊ shout
9. աղաման saltcellar
10. աղանդեր dessert
11. աղաչական imploring
12. աղաչանք appeal ◊ plea
13. աղաչել to implore
14. աղաջուր brine ◊ pickle
15. աղավաղել to deform ◊ to pervert
16. աղավնատուն loft
17. աղավնի dove ◊ pigeon
18. աղաց mill
19. աղացած միս forcemeat
20. աղացաքար grindstone
21. աղբ garbage ◊ rubbish ◊ stuff ◊ trash
22. աղբակալ dustpan
23. աղբանոթ urn
24. աղբավայր dump
25. աղբատար garbage collector
26. աղբի weed
27. աղբյուր source ◊ spring
28. աղբյուրներ resources
29. աղբոտել to litter
30. աղեթափություն hernia
31. աղեղ arch ◊ bow
32. աղետ accident ◊ catastrophe ◊ disaster
33. աղի salty
34. աղիք gut
35. աղիքներ bowels ◊ intestines
36. աղճատել to deform ◊ to pervert
37. աղմկարար loud ◊ rowdy
38. աղմկարարություն fracas
39. աղմկարարություն անել to row
40. աղմկել to rustle ◊ to shout
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb