< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 73 page 1 of 2
1. աման bowl ◊ dish ◊ plate
2. ամանեղեն utensils
3. ամաչել to be ashamed
4. ամաչեցնել to embarrass
5. ամաչկոտ bashful ◊ shy ◊ timid
6. ամառ summer
7. ամառանոց summer residence
8. ամբաստանել to accuse
9. ամբաստանյալ accused ◊ defendant
10. ամբարձիչ elevating
11. ամբարտակ dam
12. ամբարտավան haughty ◊ presumptuous ◊ supercilious
13. ամբիոն faculty ◊ tribune
14. ամբոխ crowd ◊ jam ◊ throng
15. ամբողական complete
16. ամբողջ all ◊ entire ◊ whole
17. ամբողջ աշխարհը universe
18. ամբողջապես entirely
19. ամբողջը entire ◊ whole
20. ամբողջովին completely ◊ entirely ◊ quite ◊ through ◊ wholly
21. ամեն everyone
22. ամեն ինչ all
23. ամեն կողմից from all sides ◊ from everywhere
24. ամեն մեկը everyone
25. ամեն մի anyone ◊ each ◊ every
26. ամեն մի (իր) every
27. ամեն տեսակի every possible
28. ամենա լավ best
29. ամենաբարձր top
30. ամենածայրի extreme
31. ամենանոր newest
32. ամենաշատ most
33. ամենաչնյին slightest
34. ամենավատ worse ◊ worst
35. ամենացածր lowest
36. ամենափոքր least ◊ minimal ◊ slightest
37. ամենաքիչ least ◊ minimal
38. ամենեւին at all ◊ by no means
39. ամենուր everywhere
40. ամենուրեք everywhere
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb