< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 63 page 1 of 2
1. այբբենարան abc-book
2. այբուբեն alphabet
3. այգեգործություն gardening
4. այգեպան gardener
5. այգի garden ◊ park
6. այդ that ◊ those
7. այդ պատճառով therefore
8. այդինչ such
9. այդպես so
10. այդպիսի similar
11. այդպիսին is those
12. այդտեղից from there
13. այդքան it is so much
14. այժմ now ◊ still
15. այժմեական urgent
16. այլանդակել to spoil
17. այլաքաղաքային non-resident
18. այլեւ also
19. այլեւս already ◊ that
20. այլընտրանք alternative
21. այծ goat ◊ nanny goat
22. այն that
23. այն ժամանակ then
24. այն չափով so far as
25. այնինչ between-theme ◊ whereas
26. այնուհետեւ then
27. այնչափ so
28. այնտեղ there
29. այնտեղից from there
30. այնքան so
31. այնքան ժամանաք until
32. այնքանով so far as
33. այո yes
34. այս these
35. այս կողմ here
36. այս պատճառով because ◊ from here ◊ therefore
37. այսինչ such
38. այսինքն that is to say
39. այսուհետեւ henceforth
40. այսպես so
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb