< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 360 page 1 of 9
1. անագ tin
2. անալի unsalted
3. անալիզ analysis
4. անախորժ unpleasant
5. անակնակալ unforeseen
6. անակնկալ surprise ◊ unexpected
7. անամոթ immodest ◊ shameless ◊ unscrupulous
8. անայնագործական handicraft
9. անանակ tact
10. անանուխ mint
11. անանուն anonymous
12. անաշխատունակ disabled ◊ invalid
13. անաչար impartial
14. անապաստան derelict
15. անապատ desert
16. անապատային deserted
17. անառիկ unapproachable
18. անառողջ unhealthy
19. անասնաբույժ veterinary
20. անասնակեր forage
21. անասնապահություն cattle breeding
22. անասուն cattle
23. անավարտ uncompleted
24. անավնիվ dishonest
25. անատամ toothless
26. անարատ pure
27. անարգ mean ◊ vile
28. անարգական offensive
29. անարգանք insult
30. անարգել to despise ◊ to offend ◊ to scorn
31. անարդար unjust
32. անարդարացի unfair
33. անարտադրողական unproductive
34. անբան duffer ◊ indolent ◊ lazy ◊ slacker
35. անբասիր irreproachable
36. անբավականություն discontent
37. անբավարար unsatisfactorily ◊ unsatisfactory
38. անբարյացականություն hostility
39. անբերրի infertile
40. անբերրիություն poor harvest
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb