< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 26 page 1 of 1
1. աշակերտ pupil ◊ schoolboy
2. աշակերտուհի pupil ◊ schoolgirl
3. աշխատակարգ rules
4. աշխատակցել to cooperate
5. աշխատակցություն collaboration
6. աշխատանք job ◊ work
7. աշխատանքային business
8. աշխատասեր hardworking
9. աշխատասիրություն diligence
10. աշխատավարձ earnings ◊ salary ◊ wage
11. աշխատավոր worker
12. աշխատավորուհի working woman
13. աշխատել to act ◊ to function ◊ to work
14. աշխատող worker
15. աշխատունակ able-bodied
16. աշխատունակություն work capacity
17. աշխարհ country ◊ earth ◊ world
18. աշխարհագրություն geography
19. աշխարհամաս continent
20. աշխարհայացք world-conception
21. աշխուժություն revival
22. աշխույժ brisk
23. աշհատանք business
24. աշնանավար marsh
25. աշուն autumn
26. աշտարակ garret ◊ tower
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb