< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 41 page 1 of 2
1. ապա afterwards ◊ future ◊ then
2. ապագա destiny ◊ future
3. ապակի glass
4. ապակի գցել to glaze
5. ապահարզան divorce
6. ապահով prosperous ◊ reliable ◊ safely ◊ secure
7. ապահով դարձնել to secure
8. ապահովագրել to insure
9. ապահովագրություն insurance
10. ապահովել ensure ◊ protect
11. ապահովիչ fuse
12. ապահովություն maintenance
13. ապահովում maintenance
14. ապառաժ cliff ◊ crag ◊ rock
15. ապաստան shelter
16. ապաստարան refuge ◊ shelter
17. ապավարժվել to forget
18. ապավեն hope
19. ապավինել to resort
20. ապարանջան bracelet
21. ապարանք palace
22. ապարդյուն ineffectual
23. ապացույց proof ◊ testimony
24. ապացույց լինել proclaim
25. ապացուցել to prove
26. ապիկար awkward
27. ապշել to be struck
28. ապշեցնել to strike
29. ապշեցուցիչ amazing ◊ sensational
30. ապուշ fool ◊ stupid
31. ապուր soup
32. ապստամբել to rebel
33. ապստամբություն revolt ◊ uprising
34. ապտակ slap in the face ◊ slap
35. ապրանք goods
36. ապրել inhabit ◊ live ◊ stay
37. ապրելավայր residence
38. ապրես good lad
39. ապրիլ April
40. ապրող alive
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb