< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 98 page 1 of 3
1. առագաստ sail
2. առագաստանավ sailfish
3. առած proverb
4. առակ fable
5. առաձգական elastic
6. առայժմ while
7. առանձին separate ◊ separately
8. առանձնահատկություն feature
9. առանձնահատուկ characteristic ◊ indicative ◊ special
10. առանձնացած alone ◊ solitary
11. առանձնացնել to isolate
12. առանց without
13. առանց աղի stale
14. առանց ձեւականություն require
15. առանցք axis ◊ core ◊ pivot
16. առաջ at first ◊ before ◊ earlier ◊ forward
17. առաջ անցնել to outstrip ◊ to overtake
18. առաջ բերել to attract
19. առաջ գալ to arise
20. առաջ գնալ to make the way ◊ to push on
21. առաջ շարժել to move ◊ to put forward
22. առաջ քաշել to put forward
23. առաջաբան foreword ◊ preface
24. առաջագնաց conducting
25. առաջադեմ progressive
26. առաջադիմություն progress
27. առաջադրանք task
28. առաջադրել to offer ◊ to propose ◊ to suggest
29. առաջանալ vanguard
30. առաջանցում advanced
31. առաջապահ to be in the lead
32. առաջավոր offer ◊ proposal ◊ suggestion
33. առաջատարը լինել offer ◊ propose ◊ suggest ◊ to set
34. առաջարկ proposal ◊ suggestion
35. առաջարկել excite ◊ make
36. առաջարկություն occurrence
37. առաջացնել to be formed ◊ to take place ◊ to turn out
38. առաջացում advancing
39. առաջը կտրել to cover
40. առաջը փակել to cover
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb