< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 48 page 1 of 2
1. ավագ foreman ◊ old age ◊ senior
2. ավագները senior
3. ավազ sand
4. ավազակ burglar
5. ավազային sand
6. ավազան pond
7. ավազի sandy
8. ավան settlement
9. ավանակ ass ◊ donkey
10. ավանդ contribution
11. ավանդ թողնել bequeath
12. ավանդական traditional
13. ավանդատու investor
14. ավանդել to teach
15. ավանդույթ tradition
16. ավատականություն feudalism
17. ավարտ end ◊ ending ◊ final ◊ tip
18. ավարտական final
19. ավարտել finish ◊ to end
20. ավարտված closed
21. ավել broom
22. ավելացնել to add ◊ to increase ◊ to lift
23. ավելացրած plus
24. ավելի more than ◊ more ◊ razor ◊ superfluous
25. ավելի բարձր above
26. ավելի երկար longer
27. ավելի լավ better
28. ավելի հաճախ more often
29. ավելի հեռու further ◊ sub scarlet
30. ավելի վաղ earlier
31. ավելի ցածր below
32. ավելի փոքր small
33. ավելի քիչ less
34. ավելորդ superfluous ◊ surplus
35. ավելցուկ excess ◊ surplus
36. ավեր destroyed ◊ devastated ◊ ruined
37. ավերակներ ruins
38. ավերել destroy ◊ devastate ◊ ruin ◊ to destroy
39. ավերմունք destruction
40. ավերում rout
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb