< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՀ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՉ ԱՊ ԱՋ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՓ ԱՔ 
selected terms: 191 page 1 of 5
1. արաբական Arabian
2. արագ fast ◊ quickly ◊ rapid ◊ swift
3. արագաշարժ fast
4. արագացնել to accelerate ◊ to speed up
5. արագացում acceleration
6. արագացուցիչ accelerator
7. արագընթաց high-speed ◊ prompt
8. արագիլ stork
9. արագություն speed ◊ velocity
10. արադացնել to hurry
11. արածեցնել to graze
12. արահետ track
13. արանքում between
14. արաջադրանք task
15. արատ vice
16. արատավոր vicious
17. արատավորել discredit
18. արարողություն ceremony ◊ rite
19. արարք act ◊ affair ◊ interval
20. արբանյակ companion ◊ satellite
21. արգանակ broth
22. արգանդ womb
23. արգասավոր productive
24. արգելակ brake
25. արգելակել to break
26. արգելապատ hurdle
27. արգելավայր reserve
28. արգելափակել to block
29. արգելափակոց barrier
30. արգելել to forbid ◊ to prohibit
31. արգելված է it is forbidden
32. արգելվում it is forbidden
33. արգելք barrier ◊ brake ◊ handicap obstacle ◊ hitch ◊ hurdle ◊ interdiction
34. արդար fair ◊ right
35. արդարադատություն justice
36. արդարացի right
37. արդարացնել to justify
38. արդարացում justification
39. արդարություն truth ◊ validity
40. արդեն already
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb