< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԲԱ ԲԵ ԲԶ ԲԹ ԲԺ ԲԻ ԲԼ ԲՅ ԲՆ ԲՈ ԲՋ ԲՌ ԲՐ 
selected terms: 44 page 1 of 2
1. բեկանում cassation
2. բեկոր clod ◊ fragment ◊ lump ◊ splinter
3. բեկում fracture
4. բեկվածք fracture
5. բեկտենի black alder
6. բեղեր moustache
7. բեղմնավոր fruitful
8. բեղուն fruitful
9. բեմ stage
10. բեմադրել film ◊ put
11. բեմադրող caterer
12. բեմադրություն statement
13. բեմադրում statement
14. բեմից դուրս գնալը exit
15. բենզակայան filling station
16. բեռ bends ◊ burden ◊ cargo ◊ load
17. բեռնագիր superimposed
18. բեռնաթափել unload
19. բեռնախցիկ luggage rack
20. բեռնակիր porter
21. բեռնանավ barge
22. բեռնապիտակ label
23. բեռնասայլ cart
24. բեռնատար lorry ◊ truck
25. բեռնարկղ container
26. բեռնել embark ◊ load
27. բեռնում loading
28. բեսեզր footlights
29. բետոն concrete
30. բերան mouth
31. բերանացի by heart ◊ cram ◊ oral
32. բերանը բաց անել uncork
33. բերանը մի բան դնել have a snack
34. բերդ fortress
35. բերդապահ զորք post
36. բերել carry ◊ deliver ◊ fetch ◊ get ◊ submit
37. բերկրանք delight ◊ lay
38. բերրի fertile
39. բերք crop ◊ harvest ◊ sowing ◊ yield
40. բերքատու fertile
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb