< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԲԱ ԲԵ ԲԶ ԲԹ ԲԺ ԲԻ ԲԼ ԲՅ ԲՆ ԲՈ ԲՋ ԲՌ ԲՐ 
selected terms: 62 page 1 of 2
1. բոբիկ barefoot
2. բոժոժ hand-bell
3. բոլոր կողմերից from all sides ◊ from everywhere
4. բոլորագիծ border
5. բոլորակ circle
6. բոլորը all
7. բոլորովին absolutely ◊ at all ◊ by no means ◊ resolutely
8. բոկոտնիկներ sandals
9. բողբոջ bud ◊ escape
10. բողկ radish
11. բողոթել protest
12. բողոկագիր protest
13. բողոք protest
14. բողոքարկել appeal ◊ protest
15. բողոքարկում appeal
16. բոյկոտել boycott
17. բոսորագույն crimson
18. բոստան kitchen garden
19. բոված հացի crouton
20. բովանդակալից substantial
21. բովանդակել contain
22. բովանդակություն contents ◊ meaning ◊ table of contents
23. բովել fry
24. բորան blizzard
25. բորբոս mildew ◊ mould
26. բորբոքել irritate
27. բորբոքում filling ◊ irritation ◊ sore
28. բորբոքվել fill
29. բոց flame
30. բոցավառվել flash up ◊ light up
31. բու owl
32. բութ blunt
33. բուժակ medical assistant
34. բուժական medical ◊ nursing home
35. բուժել cure ◊ treat
36. բուժելի curable
37. բուժում cure ◊ treatment
38. բուժվել be treated ◊ begin live ◊ heal
39. բուժքույր trained nurse
40. բուլկա muffin
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb