< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԳԱ ԳԴ ԳԵ ԳԶ ԳԹ ԳԺ ԳԻ ԳԼ ԳԾ ԳՄ ԳՅ ԳՆ ԳՈ ԳՌ ԳՎ ԳՏ ԳՐ ԳՑ 
selected terms: 57 page 1 of 2
1. գագաթ crest ◊ top
2. գագաթնակետ top ◊ zenith
3. գազան animal ◊ beast
4. գազար carrot
5. գազի gas
6. գալ arrive ◊ come
7. գալարվել meander ◊ wriggle
8. գալը arrival
9. գալիք forthcoming
10. գալուստ arrival
11. գաղափար concept ◊ idea
12. գաղափարախոսություն ideology
13. գաղութ colony
14. գաղտաբառ password
15. գաղտագողի stealthily
16. գաղտնագիր code
17. գաղտնի confidential ◊ secret
18. գաղտնիք secret
19. գաճաճ dwarf
20. գամ rivet
21. գամել beat ◊ clench
22. գամփռ sheep-dog
23. գայթակղեցնել tempt
24. գայթակղիչ seductive
25. գայթակղություն temptation
26. գայլ wolf
27. գայլաձուկ pike
28. գայլիկոն drill bit
29. գանահարություն beating
30. գանգ cranium ◊ skull
31. գանգատ complaint
32. գանգատարկել protest
33. գանգատվել complain
34. գանգուր curly ◊ twisted
35. գանգուրներ curls
36. գանգրահեր curly
37. գանգրանալ be twisted
38. գանգրացում coil
39. գանձ treasure
40. գանձապահ cashier
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb