< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԳԱ ԳԴ ԳԵ ԳԶ ԳԹ ԳԺ ԳԻ ԳԼ ԳԾ ԳՄ ԳՅ ԳՆ ԳՈ ԳՌ ԳՎ ԳՏ ԳՐ ԳՑ 
selected terms: 55 page 1 of 2
1. գեբեռնել load
2. գեղազարդային decorative
3. գեղանի graceful
4. գեղանկազմ graceful ◊ statuesque
5. գեղանկար picturesque
6. գեղանկարչություն painting
7. գեղասահորդ figure skater
8. գեղասահորդուհի figure skater
9. գեղարվեստական art
10. գեղեցիկ beautiful ◊ handsome ◊ perfect ◊ superb
11. գեղեցկություն beauty
12. գեղձ gland
13. գեղմ fur
14. գեշ bad
15. գետ river
16. գետածածան carp
17. գետակ flow ◊ stream ◊ torrent
18. գետաձի hippopotamus
19. գետային river
20. գետափ embankment ◊ quay
21. գետին floor ◊ ground
22. գետին գցել տապալել overturn
23. գետին իջնել land
24. գետին տապալել topple
25. գետին տապալվել fall
26. գեր corpulent
27. գերագնահատել overestimate
28. գերագույն paramount ◊ supreme
29. գերադասել prefer
30. գերադասություն advantage ◊ superiority
31. գերադասում preference
32. գերազանց exquisite
33. գերազանցել exceed ◊ overtake ◊ surpass
34. գերազանցնել excel
35. գերածախս over expenditure
36. գերակատարել re-execute
37. գերակշռել prevail
38. գերակշռություն advantage ◊ overweight ◊ superiority
39. գերան cross-bar ◊ log
40. գերանդի scythe
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb