< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԳԱ ԳԴ ԳԵ ԳԶ ԳԹ ԳԺ ԳԻ ԳԼ ԳԾ ԳՄ ԳՅ ԳՆ ԳՈ ԳՌ ԳՎ ԳՏ ԳՐ ԳՑ 
selected terms: 32 page 1 of 1
1. գիծ line ◊ rail
2. գին price
3. գին դնել estimate
4. գինեգործություն winemaking
5. գինեգույն claret
6. գինի wine
7. գինովանալ get drunk
8. գիշատիչ predator
9. գիշեր night
10. գիշերային night
11. գիշերը at the night
12. գիշերով at the night
13. գիշերվա night
14. գիշերօթիկ boarding school
15. գիպսե plaster
16. գիպսից plaster
17. գիսաստղ comet
18. գիտակ competent ◊ connoisseur ◊ expert
19. գիտական scholar ◊ scientific
20. գիտակից conscious
21. գիտակցել realize ◊ understand
22. գիտակցություն consciousness ◊ reason
23. գիտահետագոտական research
24. գիտատեխնիկական scientific and technical
25. գիտափորձ experiment
26. գիտելիքներ the items of information
27. գիտենալ know
28. գիտություն item of information ◊ knowledge ◊ science
29. գիր letter
30. գիրանալ become stout ◊ grow stout
31. գիրկ embrace
32. գիրք book
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb