< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԳԱ ԳԴ ԳԵ ԳԶ ԳԹ ԳԺ ԳԻ ԳԼ ԳԾ ԳՄ ԳՅ ԳՆ ԳՈ ԳՌ ԳՎ ԳՏ ԳՐ ԳՑ 
selected terms: 21 page 1 of 1
1. գլանակ cigarette
2. գլանման rolling
3. գլանում hire
4. գլանվածք hire
5. գլխանոց hood
6. գլխաշոր co sonny ◊ kerchief
7. գլխապտույտ dizziness ◊ giddiness
8. գլխավ անել nod
9. գլխավոր general ◊ main
10. գլխավորել be in the lead ◊ head
11. գլխավորող leader
12. գլխարկ cap ◊ hat
13. գլխացավանք efforts
14. գլխի ընկնել guess
15. գլխի ընկնելը reason
16. գլխի ընկնող sharp
17. գլորվել be rolled
18. գլուխ chapter ◊ head
19. գլուխ բերել settle
20. գլուխ գալ manage
21. գլուխ գործոց masterpiece
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb