< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԳԱ ԳԴ ԳԵ ԳԶ ԳԹ ԳԺ ԳԻ ԳԼ ԳԾ ԳՄ ԳՅ ԳՆ ԳՈ ԳՌ ԳՎ ԳՏ ԳՐ ԳՑ 
selected terms: 41 page 1 of 2
1. գրադարակ book-shelves
2. գրադարան library
3. գրազ bet
4. գրախոսել review
5. գրախոսություն review
6. գրականագետ writer
7. գրականություն literature
8. գրանցել enlist ◊ register ◊ write down
9. գրանցում record ◊ registration
10. գրանցվել be registered ◊ register ◊ undersign
11. գրաշար type-setter
12. գրառում mark ◊ record
13. գրասեղան desk
14. գրասենյակ office
15. գրավ pledge
16. գրավական guarantee ◊ pledge
17. գրավել attract ◊ occupy
18. գրավիչ nice
19. գրավոր written
20. գրավում capture ◊ occupation
21. գրատախտակ board ◊ table
22. գրացուցակ catalogue
23. գրաֆիկ diagram
24. գրաֆիկային graphic
25. գրգռել excite ◊ whet
26. գրել write
27. գրելաոճ style
28. գրելու written
29. գրիմ make-up
30. գրիչ pen
31. գրիպ influenza
32. գրկախառնություն embrace
33. գրկախառնվել be embraced
34. գրկել embrace ◊ hug
35. գրոհ attack ◊ onset ◊ onslaught ◊ storm
36. գրոհով by storm
37. գրոհում attack
38. գրող writer
39. գրություն letter ◊ slip
40. գրչածայր feather
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb