< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԴԱ ԴԴ ԴԵ ԴԺ ԴԻ ԴՂ ԴՅ ԴՆ ԴՈ ԴՊ ԴՌ ԴՐ 
selected terms: 270 page 1 of 7
1. դամբարան mausoleum
2. դայակ nurse
3. դայակություն անել to nurse
4. դանակ knife
5. դանդալոշ clumsy
6. դանդաղ on the sly ◊ slow
7. դանդաղել to hesitate ◊ to slow
8. դանդաղկոտ slow
9. դանդամիտ dimwit
10. դանիական Danish
11. դասամիջոց change
12. դասավորել lay ◊ place ◊ spread out
13. դասատու teacher
14. դասարան class
15. դասացուցակ time-table
16. դասուսույց tutor
17. դաստակ brush
18. դաստիարակ tutor
19. դաստիարակել bring up ◊ educate
20. դավ cabal ◊ conspiracy
21. դավադիր artful
22. դավադրություն cabal ◊ conspiracy
23. դավաճան traitor
24. դավաճանել betray
25. դավաճանություն treachery
26. դատախազ prosecutor
27. դատախազություն prosecutor's office
28. դատական judicial
29. դատապաշտպան lawyer
30. դատապարտել award ◊ condemn ◊ sentence
31. դատապարտյալ condemned
32. դատապարտում condemnation
33. դատապարտված condemned
34. դատաստան տեսնել to finish
35. դատավարություն process
36. դատավճիռ sentence ◊ verdict
37. դատավոր arbitrator ◊ judge
38. դատարան court
39. դատարկ empty ◊ trifle
40. դատարկել empty ◊ unload
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb