< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԴԱ ԴԴ ԴԵ ԴԺ ԴԻ ԴՂ ԴՅ ԴՆ ԴՈ ԴՊ ԴՌ ԴՐ 
selected terms: 52 page 1 of 2
1. դեզ heap ◊ stack
2. դեկտեմբեր December
3. դեհի deep into
4. դեղ medicine ◊ shudder ◊ tremor
5. դեղագործ pharmacist
6. դեղագործական pharmaceutical
7. դեղաթուրմ infusion
8. դեղաթրջոց lot ion
9. դեղահատ pill ◊ tablet
10. դեղամիջոց medicine
11. դեղատոմս recipe
12. դեղատուփ first-aid set
13. դեղին yellow
14. դեղձ peach
15. դեղձանիկ canary
16. դեղնախտ jaundice
17. դեղնավուն yellowish
18. դեղնել to turn yellow
19. դեղնություն yellowness
20. դեղնուց yolk
21. դեմ against ◊ opposite
22. դեմ անել lean
23. դեմ առնել encounter
24. դեմը կտրել to block
25. դեմլքի արտահայտություն mine
26. դեմոկրատական democratic
27. դեմոկրատիա democracy
28. դեմուդիմաց opposite
29. դեմք face ◊ person
30. դեպի to
31. դեպի աջ to the right
32. դեպի դուրս outside
33. դեպի ձախ to the left
34. դեպի ներս inside
35. դեպք case ◊ episode ◊ event ◊ happening ◊ incident
36. դեռ in the meantime ◊ till now
37. դեռահաս teenager
38. դեռատի teenager
39. դեսանտային commando
40. դեսուդեն to be carried
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb