< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԴԱ ԴԴ ԴԵ ԴԺ ԴԻ ԴՂ ԴՅ ԴՆ ԴՈ ԴՊ ԴՌ ԴՐ 
selected terms: 48 page 1 of 2
1. դիակ corpse
2. դիակառք catafalque
3. դիակիզարան crematorium
4. դիարան morgue
5. դիաֆրագմա diaphragm
6. դիզել to save
7. դիմադրել to resist
8. դիմադրողականություն resistively
9. դիմադրում resistance
10. դիմակ mask
11. դիմակազերծել convict ◊ expose
12. դիմակահանդես masquerade
13. դիմակավորել to mask
14. դիմահայաց full-face
15. դիմահարդար make-up artist
16. դիմահարդարում make-up
17. դիմանալ to sustain
18. դիմանկար portrait
19. դիմանկարիչ portrait painter
20. դիմաշարժություն mimicry
21. դիմավորել to meet
22. դիմաց against
23. դիմացկուն hardy ◊ proof ◊ resistant ◊ stanch ◊ strong ◊ sturdy
24. դիմացկունթյուն hardiness
25. դիմացկունություն endurance
26. դիմափոշի powder
27. դիմափոշու աման powder box
28. դիմել address ◊ resort
29. դիմորդ matriculating student
30. դիպլոմ diploma
31. դիպուկություն accuracy
32. դիպչել concern ◊ relate ◊ touch
33. դիպված adventure
34. դիպվածային casual
35. դիպցնել to get
36. դիվանագետ diplomat
37. դիտախումբ picket line
38. դիտանցք peephole
39. դիտավորյալ deliberate ◊ purposely
40. դիտավորություն device
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb