< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԴԱ ԴԴ ԴԵ ԴԺ ԴԻ ԴՂ ԴՅ ԴՆ ԴՈ ԴՊ ԴՌ ԴՐ 
selected terms: 37 page 1 of 1
1. դոդոշ toad
2. դոկտոր doctor
3. դողալ shiver ◊ tremble
4. դողացող shiver ◊ shivering
5. դողդողուն կաղամախի aspen
6. դողէրոցք fever
7. դոնապան doorkeeper
8. դու you
9. դուխի essence
10. դույլ bucket
11. դունչ mug
12. դուշ shower
13. դուռ door
14. դուռն bitter
15. դուռնալ become
16. դուռնություն bitterness
17. դուստր child
18. դուր chisel
19. դուր գալ to like
20. դուր է գալիս pleasantly
21. դուրեկան mild
22. դուրս beyond ◊ out ◊ outside
23. դուրս անել banish
24. դուրս բերել to deduce ◊ to take out
25. դուրս գալ get out ◊ go away ◊ go out
26. դուրս գնալը exit
27. դուրս գրել copy ◊ write off ◊ write out
28. դուրս ընկնել to drop out
29. դուրս թողնել to let out
30. դուրս հանել deduce ◊ put out
31. դուրս մղել to supersede
32. դուրս նայել to look out
33. դուրս տանել to take out
34. դուրս քշել banish
35. դուք you
36. դոփել to stomp
37. դոփյուն trampling
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb