< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԴԱ ԴԴ ԴԵ ԴԺ ԴԻ ԴՂ ԴՅ ԴՆ ԴՈ ԴՊ ԴՌ ԴՐ 
selected terms: 37 page 1 of 1
1. դրա փոխարեն but
2. դրախտ paradise
3. դրախտային paradise
4. դրածո protege
5. դրական positive
6. դրամ coin ◊ money
7. դրամական money
8. դրամանենգ forger
9. դրամաշորթ extortionist
10. դրամաշորթություն extortion
11. դրամապանակ purse
12. դրամատիկական drama
13. դրամարկղ cash department
14. դրասանգ festoon
15. դրդապատճառ persuasive
16. դրդիչ instigator
17. դրդող ringleader
18. դրժել to break
19. դրոշ flag
20. դրոշակ banner ◊ flag
21. դրոշակակիր standard-bearer
22. դրոշակաձող flagstaff
23. դրոշակասյուն mast
24. դրոշմ stamp
25. դրոշմակ stamp
26. դրոշմանիչ stamp
27. դրոշմատիպ punching
28. դրություն attitude ◊ case ◊ condition ◊ situation
29. դրույթ thesis
30. դրույք rate
31. դրսեւորել detect ◊ find out ◊ reveal
32. դրսի outside
33. դրսից from the outside ◊ outside
34. դրսում outside of
35. դրվագ episode
36. դրվագում furnish
37. դրվատանքով flattery
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb