< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԵԳ ԵԶ ԵԹ ԵԼ ԵԿ ԵՂ ԵՆ ԵՇ ԵՊ ԵՌ ԵՍ ԵՎ ԵՏ ԵՐ ԵՒ ԵՓ 
selected terms: 27 page 1 of 1
1. ետ back
2. ետ բերել return
3. ետ ընկնել lag behind
4. ետ ընկնոծ backward
5. ետ կանգնել leave
6. ետ կանչել withdraw
7. ետ հրել push away
8. ետ մղել beat off ◊ reflect
9. ետ մնալ lag behind
10. ետ մնալը backlog
11. ետ մնացող lagging behind
12. ետ նայել look back
13. ետ պահել constrain
14. ետ սովորել forget ◊ wean
15. ետ տալ responsibility
16. ետ քաշել remove
17. ետ քաշվել recede
18. ետադարձ reverse
19. ետեւ back
20. ետեւը behind
21. ետեւի back
22. ետեւից because of ◊ behind ◊ following ◊ right behind
23. ետեւից գնալ follow
24. ետեւից ընկնել chase
25. ետեւում behind
26. ետեւում թողնել pass
27. ետճաշյա after-dinner
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb