< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԵԳ ԵԶ ԵԹ ԵԼ ԵԿ ԵՂ ԵՆ ԵՇ ԵՊ ԵՌ ԵՍ ԵՎ ԵՏ ԵՐ ԵՒ ԵՓ 
selected terms: 136 page 1 of 4
1. երազ dream
2. երազանք dream
3. երազել dream
4. երազին գալ dream
5. երաժիշտ musician
6. երաժշտական musical
7. երաժշտություն music
8. երախտահատույց լինել thank
9. երախտամոռ thankless ◊ ungrateful
10. երակ vein
11. երակաղարկ pulse
12. երամ flight
13. երամակ herd
14. երանգ hue ◊ shade ◊ tint ◊ tone
15. երանի blessed ◊ happy
16. երաշխավոր լինել vouch
17. երաշխավորել guarantee ◊ recommend ◊ warrant
18. երաշխավորում recommendation
19. երաշխավորված guarantee
20. երաշխիք guarantee
21. երաշխիք տալ warrant
22. երաշտ drought
23. երաշտահավ titmouse
24. երբ when?
25. երբեմն occasionally ◊ sometimes
26. երբեւէ ever
27. երբեք never
28. երգ song
29. երգահան composer
30. երգացանկ repertoire
31. երգել sing
32. երգեհոն organ
33. երգի կրկներգ refrain
34. երգիծաբան satirist
35. երգիծանք satire
36. երգիչ singer
37. երգչախումբ choir ◊ chorus
38. երգչուհի singer
39. երդում oath
40. երդում տալ swear
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb