< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԶԱ ԶԲ ԶԳ ԶԵ ԶԶ ԶԻ ԶՂ ԶՄ ԶՆ ԶՈ ԶՍ ԶՎ ԶՏ ԶՐ 
selected terms: 11 page 1 of 1
1. զբաղեցնել to occupy
2. զբաղմունք occupation
3. զբաղված busy ◊ engaged
4. զբաղված է occupant
5. զբաղվել be carried ◊ be engaged ◊ engage
6. զբոսայգի park
7. զբոսանավ yacht
8. զբոսանք stroll ◊ walk
9. զբոսաշրջիկ tourist
10. զբոսաշրջիկություն tourism
11. զբոսնել to go for a walk
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb