< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԶԱ ԶԲ ԶԳ ԶԵ ԶԶ ԶԻ ԶՂ ԶՄ ԶՆ ԶՈ ԶՍ ԶՎ ԶՏ ԶՐ 
selected terms: 20 page 1 of 1
1. զգալ to feel
2. զգալը feeling
3. զգալի considerable ◊ sensible ◊ significant
4. զգայություն sense
5. զգայուն sensitive ◊ sympathetic
6. զգաստ sober
7. զգացողություն feeling
8. զգացում feeling ◊ sense
9. զգեստ clothes ◊ costume ◊ dress ◊ grab ◊ suit
10. զգեստապահարան wardrobe
11. զգեստավորվել to dress up
12. զգեստափոխվել to change clothes
13. զգեստը փոխել to change the clothe
14. զգոն sober ◊ vigilant
15. զգույշ careful ◊ caution ◊ provident ◊ wary
16. զգուշ լինել to be careful
17. զգուշանալ to be careful
18. զգուշավոր careful ◊ wary
19. զգուշացում warning
20. զգուշեցնել to warn
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb