< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԶԱ ԶԲ ԶԳ ԶԵ ԶԶ ԶԻ ԶՂ ԶՄ ԶՆ ԶՈ ԶՍ ԶՎ ԶՏ ԶՐ 
selected terms: 42 page 1 of 2
1. զոդել to weld
2. զոհ victim
3. զոհաբերել to endow
4. զոհաբերություն victim
5. զոհել to endow
6. զոհվել to perish
7. զով cool
8. զովանալ to be freshened
9. զովացնել to freshen
10. զովացուցիչ cooling
11. զորագունդ regiment
12. զորախաղեր manoeuvre
13. զորակոչիկ draftee
14. զորահանդես parade
15. զորահավաք mobilization
16. զորանալ to accrue
17. զորանոց barracks
18. զորաշարժ manoeuvre
19. զորավար commander
20. զորացուցիչ amplifier
21. զորեղ mighty ◊ powerful
22. զորություն force ◊ strength
23. զորք troops
24. զուգակցել to accompany
25. զուգակցություն combination
26. զուգահեռ parallel
27. զուգահեռական parallel
28. զուգարան lavatory ◊ toilet
29. զուգափայտեր bars
30. զուգել to decorate
31. զուգընթաց parallel
32. զուգընկեր partner
33. զուգորդել to combine
34. զուգորդում combination
35. զուգված natty
36. զուգվել to dress up
37. զույգ couple ◊ even ◊ pair ◊ parity
38. զույգ-զույգ in pairs
39. զույգերով in pairs
40. զուսպ constrained
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb