< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԷԱ ԷԺ ԷԼ ԷԿ ԷՇ ԷՈ ԷՊ ԷՍ ԷՎ 
selected terms: 26 page 1 of 1
1. էական essential
2. էժան cheap
3. էժանացված marked down
4. էլ too ◊ yet
5. էլեկտրագնացք electro train
6. էլեկտրալար cord
7. էլեկտրակայան power station
8. էլեկտրական electrical
9. էլեկտրական շարժիչ electromotor
10. էլեկտրականություն electricity
11. էլեկտրահաղորդալար electro wire
12. էլեկտրասարք electro device
13. էլեկտրացանց electric system
14. էլեկտրաքարշ electric locomotive
15. էլի again ◊ else
16. էկոլոգիական ecological
17. էկրանավորել to film
18. էկրանավորում filming
19. էշ ass ◊ donkey
20. էություն essence
21. էպոս epos
22. էստաֆետ relay race
23. էստոնական Estonian
24. էստոնացի Estonian
25. էստոնուհի Estonian
26. էվակուացնել to evacuate
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb