< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԷԱ ԷԺ ԷԼ ԷԿ ԷՇ ԷՈ ԷՊ ԷՍ ԷՎ 
selected terms: 12 page 1 of 1
1. էլ too ◊ yet
2. էլեկտրագնացք electro train
3. էլեկտրալար cord
4. էլեկտրակայան power station
5. էլեկտրական electrical
6. էլեկտրական շարժիչ electromotor
7. էլեկտրականություն electricity
8. էլեկտրահաղորդալար electro wire
9. էլեկտրասարք electro device
10. էլեկտրացանց electric system
11. էլեկտրաքարշ electric locomotive
12. էլի again ◊ else
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb