< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԸԴ ԸՄ ԸՆ ԸՍ 
selected terms: 74 page 1 of 2
1. ընդ որում and
2. ընդամենը total
3. ընդառաջ towards
4. ընդարձակ broad ◊ extensive ◊ spacious ◊ wind
5. ընդարձակել enlarge
6. ընդգծել to emphasize ◊ to underline
7. ընդգրկել capture ◊ involve
8. ընդգրկում scope
9. ընդդիմադրություն opposition
10. ընդդիմախոս opponent
11. ընդերք bosom
12. ընդլայնել to expand
13. ընդլայնվել extend ◊ spread
14. ընդծովյա underwater
15. ընդհակառակը on the contrary
16. ընդհանարապես in general
17. ընդհանուր common ◊ general
18. ընդհանրացնել to generalize
19. ընդհատակյա illegal ◊ underground
20. ընդհատել interrupt
21. ընդհարում bump ◊ clash ◊ conflict
22. ընդհարվել confront ◊ swear
23. ընդհուպ down to
24. ընդմիշտ for ever ◊ forever
25. ընդմիջում intermission ◊ interval ◊ pause
26. ընդունակ able ◊ capable
27. ընդունակություն ability ◊ capability ◊ flair
28. ընդունել accept ◊ recognize ◊ to be understood
29. ընդունելը admission
30. ընդունման reception
31. ընդունում reception
32. ընդունված standard
33. ընդսմին besides
34. ընդօրինակել adopt ◊ copy ◊ imitate ◊ reproduce ◊ write off
35. ընդօրինակող duplicate
36. ընթանալ pass
37. ընթացիկ current
38. ընթացք march ◊ procession ◊ rate
39. ընթացք չտալ to hush up
40. ընթացք ստանալ to turn around
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb