< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԹԱ ԹԵ ԹԶ ԹԹ ԹԻ ԹԽ ԹՂ ԹՄ ԹՅ ԹՆ ԹՇ ԹՈ ԹՌ ԹՎ ԹՐ ԹՓ ԹՔ 
selected terms: 54 page 1 of 2
1. թեեւ although ◊ though
2. թեզ thesis
3. թեզիս thesis
4. թեթեւ easily ◊ easy
5. թեթեւ հանգիստ respite
6. թեթեւ ցրտել early autumn frost
7. թեթեւակի slightly
8. թեթեւամտություն levity
9. թեթեւացնել to facilitate
10. թեթեւացում simplification
11. թեթեւություն simplification
12. թել fiber ◊ thread ◊ wire
13. թելադրել to dictate
14. թելադրություն dictation
15. թելով լոբի string bean
16. թեկնածու candidate
17. թեղվել to get stuck
18. թեմա theme
19. թեյ tea
20. թեյաման tea-pot
21. թեյի գդալ teaspoon
22. թեյնիկ kettle
23. թենիս tennis
24. թեորեմ theorem
25. թերագնահատել to underestimate
26. թերակղզի peninsula
27. թերահավատություն mistrust
28. թերասնում malnutrition
29. թերեւս perhaps
30. թերեփ not cooked longer
31. թերթ newspaper ◊ petal ◊ sheet
32. թերթել to thumb through
33. թերթերունք eye lash
34. թերթիկ petal ◊ plate
35. թերթոն feuilleton
36. թերի missing
37. թերխաշ ձու soft-boiled egg
38. թերմոս thermos
39. թերություն blank ◊ defect ◊ omission
40. թերություններ malfunctions
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb