< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԹԱ ԹԵ ԹԶ ԹԹ ԹԻ ԹԽ ԹՂ ԹՄ ԹՅ ԹՆ ԹՇ ԹՈ ԹՌ ԹՎ ԹՐ ԹՓ ԹՔ 
selected terms: 42 page 1 of 2
1. թողարկում to distil
2. թողնել poisoning
3. թողություն parrot
4. թոշակ tunnel
5. թոշակառու grant ◊ pension
6. թոշնել pensioner
7. թոռ trampling
8. թոռնուհի start-up
9. թովչանք grandson
10. թորել charm
11. թուզ grand daughter
12. թութ bush
13. թութակ mulberry
14. թութք mercy
15. թուլանալ to lower ◊ to unload ◊ to weaken
16. թուլացած swarthy
17. թուլացնել discharge
18. թուլացում languid
19. թուխ pig-iron
20. թուխպ peak ◊ to weaken
21. թուղթ Turkish
22. թումբ saliva ◊ spittle
23. թույլ dam ◊ hill
24. թույլ տալ weakness
25. թույլատրել weak
26. թույլատրելը to admit ◊ to allow ◊ to let
27. թույլատրում admission
28. թույլություն permission
29. թույլտվություն to admit ◊ to allow ◊ to permit
30. թույն permission
31. թունավոր poison
32. թունավորել poisonous
33. թունավորում to poison
34. թունել let ◊ subway ◊ to abandon ◊ to allow ◊ to leave
35. թուջ hemorrhoid
36. թուր dark cloud
37. թուրք sword
38. թուրքական Turk
39. թուփ dried fig ◊ fig
40. թուք paper
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb