< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԺԱ ԺԻ ԺԼ ԺԽ ԺՈ ԺՊ ԺՐ 
selected terms: 40 page 1 of 1
1. ժահր pus
2. ժամ hour
3. ժամ է it is time
4. ժամադրություն appointment
5. ժամակարգ rules
6. ժամային hourly
7. ժամանակ time
8. ժամանակ է it is time
9. ժամանակ չկա there is no time
10. ժամանակագրություն chronicle
11. ժամանակակից contemporary ◊ modern
12. ժամանակահատված era
13. ժամանակամիջոց interval ◊ period
14. ժամանակաշըրջան epoch
15. ժամանակավոր temporary
16. ժամանակին duly
17. ժամանակից շուտ premature
18. ժամանել arrive ◊ come
19. ժամանում arrival
20. ժամաչափ chronometer
21. ժամապահ sentry
22. ժամացույց clock ◊ watch
23. ժամկետ term
24. ժամկետային urgent
25. ժամկետանց expired
26. ժամկետը երկարացնել postpone
27. ժամկետի երկարաձգում postponement
28. ժամկետից շուտ prescheduled
29. ժամկետն անցկացնել to overdue
30. ժամով hourly
31. ժայթքել to drive
32. ժայթքում eruption
33. ժայռ cliff ◊ crag ◊ rock
34. ժանգ rust
35. ժանիք fang
36. ժանյակ lace
37. ժապավեն ribbon ◊ tape
38. ժառանգ child ◊ heir ◊ successor
39. ժառանգորդ successor
40. ժառանգություն heritage ◊ inheritance ◊ legacy
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb