< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԻԲ ԻԴ ԻԶ ԻԺ ԻԼ ԻՀ ԻՄ ԻՆ ԻՇ ԻՋ ԻՍ ԻՏ ԻՐ 
selected terms: 57 page 1 of 2
1. ինը հարյուր nine hundred
2. ինձ myself
3. իննսուն ninety
4. ինչ that ◊ what
5. ինչ արժե how much?
6. ինչ ձեւով how?
7. ինչ նպատակով what for
8. ինչ որ any ◊ some ◊ something
9. ինչ որ բան something
10. ինչ որ մեկը certain ◊ somebody ◊ someone
11. ինչ որ մի certain
12. ինչ որ տեղից whence
13. ինչ պատճառով wherefore
14. ինչ-որ բան պակաս է to suffice
15. ինչ-որ բանի համար why-or
16. ինչ-որ ձեւով somehow
17. ինչ-որ պատճառով somehow
18. ինչի համար what for ◊ wherefore ◊ why?
19. ինչու wherefore ◊ why?
20. ինչպես as ◊ how?
21. ինչպես կըստացվի at random ◊ random
22. ինչպիսի what
23. ինչպիսին what
24. ինչքան how many?
25. ինչքան էլ որ however
26. ինտենդանտ commissary
27. ինտիմ intimate
28. ինքնագնաց self-course
29. ինքնագոհ self-satisfied
30. ինքնագործունեություն amateur performances
31. ինքնաեռ samovar
32. ինքնազգացողություն state of health
33. ինքնաթափ dump truck
34. ինքնակամ autocratically
35. ինքնահավան self-satisfied ◊ supercilious
36. ինքնահոս pen
37. ինքնանպատակ end in itself
38. ինքնաշեն self-made
39. ինքնապաշտպանություն self-defence
40. ինքնասեր ambitious
Pages:  | 1 | 2 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb