< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԻԲ ԻԴ ԻԶ ԻԺ ԻԼ ԻՀ ԻՄ ԻՆ ԻՇ ԻՋ ԻՍ ԻՏ ԻՐ 
selected terms: 37 page 1 of 1
1. իր its ◊ object ◊ subject ◊ thing ◊ topic
2. իր կողմը գրավել to process
3. իր վրա լցնել to be poured
4. իրագործել execute ◊ to carry out ◊ to realize
5. իրագործելի real
6. իրագործվել to come true
7. իրադարձություն event
8. իրադրություն conditions ◊ situation
9. իրական actual ◊ real ◊ valid
10. իրականանալ to come true
11. իրականացում realization
12. իրան trunk ◊ waist
13. իրանցի Iranian
14. իրավաբան lawyer
15. իրավազանգություն offence
16. իրավազանց offender
17. իրավազոր competent
18. իրավազուրկ without rights
19. իրավախախտում offence
20. իրավական legal
21. իրավահավասարություն equality
22. իրավացի just
23. իրավիճակ situation
24. իրավունք right
25. իրավունք ունենալ to be entitled
26. իրավունք տալ to permit
27. իրատեսություն realism
28. իրար each other
29. իրար գրկել to be embraced
30. իրար ետեւից in succession
31. իրար հաջորդել interleave
32. իրարամերժ mutually exclusive
33. իրարանցում hurly-burly ◊ turmoil ◊ vanity
34. իրացնել to realize
35. իրացում realization ◊ selling
36. իրեն գտնել to appear
37. իրոք really?
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb