< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԼԱ ԼԵ ԼԻ ԼԾ ԼԿ ԼՃ ԼՅ ԼՈ ԼՊ ԼՌ ԼՍ ԼՎ ԼՐ ԼՑ ԼՔ 
selected terms: 205 page 1 of 6
1. Լատվիա Latvia
2. լաբիրինթոս labyrinth
3. լաբորատոր laboratory
4. լազերային laser
5. լաթ cloth ◊ rag
6. լակոտ puppy
7. լամպ lamp
8. լայն broad ◊ extensive ◊ wide
9. լայն գիծ strip ◊ stripe
10. լայնակի cross
11. լայնանալ to extend
12. լայնարձակ extensive ◊ spacious
13. լայնացնել to expand
14. լայնէկրան wide-screen
15. լայնությամբ across
16. լայնություն breadth ◊ width
17. լայնք width
18. լայնքով across
19. լանջ breast ◊ slope
20. լապտեր headlight ◊ lantern
21. լաստ ferry ◊ raft
22. լաստագնացք ferry
23. լաստակ scaffold
24. լաստանավ barge ◊ ferry
25. լավ good ◊ kindness
26. լավ է well
27. լավանալ to begin to live ◊ to recover
28. լավատես optimist
29. լավատեսական optimistic
30. լավատեսություն optimism
31. լավացնել to improve
32. լավություն kindness
33. լատինական Latin
34. լար ligament ◊ string ◊ wire
35. լարային string
36. լարել adjustment ◊ to adjust ◊ to pull ◊ to strain
37. լարող piano-tuner
38. լարում stress ◊ voltage
39. լարված steadfast ◊ tense
40. լարվածություն էլ voltage
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb