< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԼԱ ԼԵ ԼԻ ԼԾ ԼԿ ԼՃ ԼՅ ԼՈ ԼՊ ԼՌ ԼՍ ԼՎ ԼՐ ԼՑ ԼՔ 
selected terms: 31 page 1 of 1
1. լիազոր proxy ◊ representative
2. լիազորագիր power of attorney
3. լիազորել commission ◊ empower ◊ entrust
4. լիազորություն տալ to commission
5. լիալուսին full moon
6. լիակատար accomplished ◊ round
7. լիավարտ complete
8. լիարժեք high-grade
9. լիբերալ liberal
10. լիիշխան absolute
11. լիիրավ competent
12. լիկվիդացիա liquidation
13. լիկվիդացնել liquidate
14. լիճ lake
15. լիմոն lemon
16. լինգ crowbar
17. լինդ gums
18. լինել to be ◊ to stay
19. լինելը stay
20. լիովին completely
21. լիություն abundance ◊ wealth
22. լիսեռ axis
23. լիտվա Lithuania
24. լիտվական Lithuanian
25. լիտվացի Lithuanian
26. լիտվուհի Lithuanian
27. լիցքաթափել to unload
28. լիցքաթափում discharge
29. լիցքավորել to charge
30. լիքը complete ◊ full
31. լիքը լցնել to fill
 
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb