< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԽԱ ԽԵ ԽԶ ԽԸ ԽԹ ԽԻ ԽԼ ԽԽ ԽՂ ԽՃ ԽՄ ԽՅ ԽՆ ԽՇ ԽՈ ԽՊ ԽՌ ԽՍ ԽՏ ԽՐ ԽՑ ԽՓ 
selected terms: 81 page 1 of 3
1. խաբեբա cheater ◊ crook ◊ deceiver ◊ rogue
2. խաբեբայություն deception ◊ fraud ◊ take-in
3. խաբել cheat ◊ deceive ◊ take-in
4. խաբեություն deceit
5. խաբուսիկ deceptive
6. խաբս տալ to beat
7. խալ mole
8. խախուտ shaky
9. խախտող infringer
10. խախտում infringement
11. խաղ game
12. խաղագումար rate
13. խաղազինվոր pawn
14. խաղալ to play
15. խաղալիք toy
16. խաղակարգ rules
17. խաղակես period
18. խաղաղ peaceful
19. խաղաղություն peace
20. խաղաղվել to calm down
21. խաղավար arbitrator
22. խաղավարտ final
23. խաղատիկնիկ puppet
24. խաղարկել to play
25. խաղարկություն circulation ◊ draw
26. խաղարկում draw
27. խաղացանկ repertoire
28. խաղացող player
29. խաղաքար figure
30. խաղընկեր partner
31. խաղող grapes
32. խաղով տարվել to be played
33. խայթ sting
34. խայթել bite ◊ sting
35. խայթող prickly
36. խայթոց sting
37. խայթում sting
38. խայծ bait
39. խայտաբղետ motley
40. խայտառակ disgraceful
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb