< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԽԱ ԽԵ ԽԶ ԽԸ ԽԹ ԽԻ ԽԼ ԽԽ ԽՂ ԽՃ ԽՄ ԽՅ ԽՆ ԽՇ ԽՈ ԽՊ ԽՌ ԽՍ ԽՏ ԽՐ ԽՑ ԽՓ 
selected terms: 110 page 1 of 3
1. խոզ pig ◊ swine
2. խոզաբուծություն pig-keeping
3. խոզակաղին acorn
4. խոզանակ brush
5. խոզապուխտ ham
6. խոզի միս pork
7. խոզուկ mumps
8. խոթել put ◊ thrust
9. խոժոռ gloomy
10. խոխոջել purl
11. խոխոջյուն purl
12. խոհ thought
13. խոհական thoughtful
14. խոհանոց kitchen
15. խոհարար cook
16. խոհարարական culinary
17. խոհարարուհի cook
18. խոհում thoughtful
19. խողովակ pipe
20. խողովակաշար pipeline
21. խոճկոր piglet
22. խոյ ram
23. խոյանալ to correct ◊ to direct
24. խոնավ crude ◊ wet
25. խոնավացնել to wet
26. խոնավություն dampness ◊ humidity ◊ moisture
27. խոնարհել to incline
28. խոնարհվել bow ◊ stoop
29. խոշոռացնել to magnify
30. խոշոր considerable ◊ large ◊ massive ◊ sensible
31. խոշորացուցիչ enlarger
32. խոշտանգել torment ◊ torture
33. խոշտանգում torture
34. խոչընդոտ barrier ◊ handicap obstacle ◊ hitch
35. խոչընդոտել to interfere
36. խոպոպներ curls
37. խոսակից interlocutor
38. խոսակցական colloquial
39. խոսակցություն chat ◊ conversation
40. խոսափող megaphone
Pages:  | 1 | 2 | 3 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb