< to main page
Search for 
Armenian-English, English-Armenian Dictionary Top 10 Top 10   Feedback Feedback
Armenian<->English electronic pocket talking dictionaries and speech-to-speech translators
A 20% discount on all Armenian<->English and Armenian <->Russian translation software for Windows, Pocket PC, Palm OS, Mobile phones. Free trial download! To get the discount just put the Gift Certificate code in the "Add gift" field of the order form: H7J657XV97
 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ 
 ԾԱ ԾԵ ԾԻ ԾԼ ԾԽ ԾԾ ԾՂ ԾՄ ԾՆ ԾՈ ԾՌ ԾՎ ԾՐ ԾՓ 
selected terms: 191 page 1 of 5
1. ծագալել to distribute
2. ծագել arise ◊ ascend ◊ occur
3. ծագում occurrence ◊ origin
4. ծալել bend ◊ fold
5. ծալովի folding
6. ծալվածք fold ◊ pleat
7. ծալք fold ◊ pleat
8. ծախել to sell
9. ծախս expense
10. ծախսել spend ◊ waste
11. ծախսեր costs
12. ծախսում charge
13. ծածան carp
14. ծածկ awning ◊ canopy ◊ roof
15. ծածկագիր code
16. ծածկագրել to cipher
17. ծածկագրող cryptographer
18. ծածկագրում encryption
19. ծածկամիտ secretive
20. ծածկանուն pseudonym
21. ծածկացաշալ plaid
22. ծածկել hide ◊ impose ◊ shut
23. ծածկոց blanket ◊ cloth ◊ coverlet ◊ slip cover
24. ծածկոցաշալ rug
25. ծածկույթ cover ◊ screen ◊ veil
26. ծածկվել to be covered
27. ծածուկ furtively ◊ mysterious ◊ secretly ◊ stealthily
28. ծակ hole
29. ծակել to prick
30. ծակծկող prickly
31. ծակող harsh ◊ prickly ◊ sharp
32. ծաղիկ flower ◊ pox
33. ծաղկաթերթիկ petal
34. ծաղկակաղամբ cauliflower
35. ծաղկաման vase
36. ծաղկանկար colouring
37. ծաղկանոց florist ◊ flower bed
38. ծաղկապսակ wreath
39. ծաղկել to blossom
40. ծաղկեփունջ bouquet
Pages:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next >>
< to main page Top 10 | Feedback ^ top of page

© 2004 Artur

Powered by Hayastan.com 1.6.3

  KavkazWeb